Hội thảo ” Những tồn tại của kế toán Việt Nam và xu hướng hội nhập”

Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Kế toán với tư cách như là một ngôn ngữ kinh doanh, một công cụ quản lý cũng luôn vận động, thay đổi để phù hợp với nhu cầu người sử dụng nó. Kế toán Việt Nam như một xu hướng tất yếu đã, đang và tiếp tục hội nhập với nền kế toán quốc tế ngày một sâu rộng hơn.

Với việc ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 “Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính”, Bộ Tài Chính đã sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 32) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 07) để áp dụng cho chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Các VAS sẽ tiếp tục thay đổi để ngày càng tiến gần hơn đến các IAS/ IFRS đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, các nhà quản trị và các kế toán viên.

Hội thảo ”Những tồn tại của kế toán Việt nam và xu hướng hội nhập” do Câu lạc bộ CFO Việt Nam  tổ chức vào ngày 22/05/2010 tại Trung tâm hội nghị Fideco, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham dự đông đảo của những chuyên viên Tài chính-Kế toán đến từ nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, hội thảo đã giúp các đại biểu tham dự nắm vững những tranh luận về những tồn tại của VAS hiện tại so với các chuẩn mực quốc tế, cũng như xu hướng phát triển của nó, qua đó có thể vận dụng một cách linh hoạt để phản ảnh rõ nét nhất hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.