Quy chế Hoạt động

CHƯƠNG I – THÔNG TIN CHUNG

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (sau đây gọi là “CFO Việt Nam”) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp trực thuộc Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD). CFO Việt Nam hoạt động theo Quy chế của CFO Việt Nam, được xây dựng phù hợp với Điều lệ của VACD và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

CFO Việt Nam được phép gia nhập các Hội, Diễn đàn quốc tế và khu vực về lĩnh vực chuyên môn quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. CFO Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.

CFO Việt Nam có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, sử dụng các trụ sở, văn phòng của VACD/ Hội viên CFO Việt Nam hoặc đi thuê làm nơi giao dịch.

Điều 1. Tên gọi Câu lạc bộ

 • Tên giao dịch đầy đủ: Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam
 • Tên giao dịch quốc tế: Vietnam CFO Association
 • Tên viết tắt : VCFO , CFO Việt Nam

Website: www.cfo.vn

Điều 2. Mục đích hoạt động của CFO Việt Nam

CFO Việt Nam hoạt động với tôn chỉ “Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế”. Các Hội viên CFO Việt Nam sẽ cùng nhau:

 • Tạo diễn đàn để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp. Từng bước hướng tới xây dựng một đội ngũ các Giám đốc Tài chính cũng như các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp thực sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
 • Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị tài chính doanh nghiệp nói riêng ở Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
 • Đóng góp vào các hoạt động chuyên môn khác của VACD nhằm góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
 • Giao lưu, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm giữa các Giám đốc Tài chính Việt Nam với nhau và với các nhà quản trị tài chính cấp cao quốc tế.

Điều 3. Đối tượng tham gia CFO Việt Nam

 • Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính, các vị trí quản lý cao cấp về kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ…tại doanh nghiệp;
 • Các nhà nghiên cứu, khoa học, tư vấn trong cùng lĩnh vực;
 • Các cá nhân người Việt làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại nước ngoài;
 • Các cá nhân người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn độc lập…cả trong và ngoài nước;
 • Các cá nhân khác quan tâm đến hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Các Tổ chức, Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều 4. Thủ tục gia nhập CFO Việt Nam

Các đối tượng nêu ở điều 3 có nguyện vọng tham gia CFO Việt Nam cần nộp Bản đăng ký tham gia (theo mẫu qui định) và được Ban Điều hành xét công nhận là Hội viên của CFO Việt Nam. Hội viên CFO Việt Nam bao gồm Hội viên chính thức và Hội viên liên kết.

Điều 5. Hội viên chính thức

5.1 Điều kiện:

 • Là các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính (CFO, Finance Director), Kiểm soát Tài chính (Financial Controller), Quản lý Tài chính (Finance Manager) hoặc các chức danh tương đương trong tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam cùng với các Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên môn trong cùng lĩnh vực của các công ty tư vấn tài chính – kế toán – thuế, công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, ngân hàng….hoặc các cá nhân có chức danh tương đương.
 • Là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký pháp nhân hoạt động tại Việt nam.

5.2   Quyền lợi:  Hội viên chính thức của CFO Việt Nam có các quyền lợi như sau:

 • Được tham gia hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, v… thông qua các hoạt động trực tuyến, họp mặt Hội viên, hội thảo….của CFO Việt Nam;
 • Được ưu tiên tham gia các hoạt động sinh hoạt, hội họp, hội thảo, giao lưu …của CFO Việt Nam;
 • Được tham gia thảo luận, biểu quyết công việc của CFO Việt Nam;
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Điều hành và các vị trí khác trong các Ban của CFO Việt Nam;
 • Được tham gia các giải thưởng trao tặng Giám đốc Tài chính xuất sắc do CFO Việt Nam tổ chức bình chọn;
 • Được tham gia các hoạt động khác do CFO Việt Nam tổ chức;
 • Được quyền xin ra khỏi CFO Việt Nam theo nguyện vọng riêng.

Điều 6. Hội viên liên kết

6.1    Điều kiện: Tất cả các cá nhân thuộc đối tượng như đã qui định tại mục Điều 3, nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành Hội viên chính thức.

6.2    Quyền lợi:  Hội viên liên kết của CFO Việt Nam có các quyền lợi như sau:

 • Được tạo điều kiện đăng ký tham gia các hoạt động sinh hoạt, hội họp, hội thảo, giao lưu…của CFO Việt Nam nhưng phải đóng góp kinh phí do CFO Việt Nam qui định;
 • Được quyền xin ra khỏi CFO Việt Nam theo nguyện vọng riêng.

6.3     Các Hội viên liên kết không được ứng cử, đề cử vào Ban Điều hành  và không tham gia biểu quyết trong các phiên họp của CFO Việt Nam.

Điều 7. Nghĩa vụ của các Hội viên CFO Việt Nam

 • Hành xử trên nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hoạt động của CFO Việt Nam và nghị quyết của Ban Điều hành CFO Việt Nam.
 • Góp phần tuyên truyền vận động xây dựng và phát triển CFO Việt Nam.
 • Đóng đầy đủ phí thường niên theo qui định.

Điều 8. Nguyên tắc tổ chức của CFO Việt Nam

CFO Việt Nam được tổ chức trên nguyên tắc:

 • Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động
 • Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng giữa các Hội viên.

Điều 9. Phương thức hoạt động của CFO Việt Nam

 • Xây dựng website www.cfo.vn và tổ chức các diễn đàn trực tuyến cho các Hội viên trong phạm vi cả nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến tài chính quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm toán – kiểm soát nội bộ và các nội dung khác mà Giám đốc Tài chính cần biết.
 • Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Phối hợp với Văn phòng VACD và các tổ chức quốc tế tổ chức các buổi hội thảo, các khóa đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp cho Hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu, khảo sát, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giữa Hội viên với các CFO, các nhà quản lý tài chính cấp cao của các Tập đoàn đa quốc gia lớn và các chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo gây quỹ cho CFO Việt Nam.
 • CFO Việt Nam sẽ được điều hành, giám sát bởi Ban điều hành và các ban chuyên môn.

Điều 10. Ban Điều hành CFO Việt Nam

 • Ban Điều hành CFO Việt Nam do các Hội viên chính thức bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm và được VACD ra quyết định công nhận.
 • Ban Điều hành CFO Việt Nam lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ, tổ chức họp tối thiểu 03 tháng 01 lần và có thể họp bất thường khi cần thiết.

Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Điều hành CFO Việt Nam

Ban Điều hành CFO Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số Hội viên dự họp, với các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.
 • Quyết định các vấn đề tổ chức của CFO Việt Nam, đề cử ra các chức vụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành và các Trưởng ban chuyên môn.
 • Xét duyệt kết nạp và xoá bỏ Hội viên.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của CFO Việt Nam.
 • Giám sát công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Trưởng các ban chuyên môn.

Điều 12. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Giám đốc điều hành, Trưởng ban

 • Chủ tịch là người đại diện cao nhất của CFO Việt Nam trong các quan hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội các Nhà quản trị Việt Nam và trước pháp luật về mọi hoạt động của CFO Việt Nam.
 • Các Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Trưởng ban chuyên môn là người giúp cho Chủ tịch theo dõi chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.
 • Tổng thư ký là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của Câu lạc Bộ.
 • Các chức danh Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Trưởng ban chuyên môn hoặc thấp hơn sẽ do Chủ tịch Câu lạc bộ bổ nhiệm.

Điều 13. Nguồn thu:

Nguồn thu của CFO Việt Nam bao gồm:

 • Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
 • Phí thường niên do Hội viên CFO Việt Nam đóng góp.
 • Kết quả hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • Đóng góp của Hội viên khi tham gia các hoạt động ngoại khoá, Hội nghị, Hội thảo. Mức đóng góp do Ban Điều hành CFO Việt Nam cân đối quyết định riêng đối với từng hoạt động.
 • Các khoản thu hợp pháp khác.

 Điều 14. Các khoản chi:

Các khoản chi của CFO Việt Nam bao gồm:

 • Chi các dịch vụ phục vụ Hội viên (các hội nghị, hội thảo, các cuộc đối thoại, giao lưu cấp cao với các nhân vật có ảnh hưởng trong nước và quốc tế, các tài liệu, sách báo, tạp chí định kỳ,các hoạt động quảng cáo, v.v…).
 • Chi thường xuyên cho các hoạt động của CFO Việt Nam.
 • Chi xây dựng, thuê mướn cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cần thiết của CFO Việt Nam.
 • Chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…) và bảo hiểm cần thiết khác cho cán bộ, nhân viên văn phòng chuyên trách của CFO Việt Nam.
 • Chi bồi dưỡng cộng tác viên.
 • Chi chăm sóc giao lưu, thăm hỏi Hội viên.
 • Chi khen thưởng và các khoản chi phí khác.

Điều 15. Khen thưởng

Các thành có nhiều công lao đóng góp cho sự xây dựng và phát triển của CFO Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của CFO Việt Nam sẽ được khen thưởng và tôn vinh bằng các hình thức thích hợp.

Điều 16. Kỷ luật

Hội viên sẽ bị xoá tên khỏi Danh sách Hội viên CFO Việt Nam khi vi phạm một trong các điều sau:

 • Vi phạm pháp luật Nhà nước; không chấp hành quy chế hoạt động của Câu lạc bộ và nghị quyết của Ban Điều hành CFO Việt Nam.
 • Có các hành vi làm tổn hại đến uy tín và danh dự của CFO Việt Nam.
 • Không đóng phí thường niên theo qui định.

Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam ra quyết định công nhận. Mọi sửa đổi Quy chế hoạt động của CFO Việt Nam sẽ do Ban Điều hành CFO Việt Nam đề xuất và được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam thông qua.

Mọi Hội viên phải thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của CFO Việt Nam, Ban Điều hành CFO Việt Nam có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và thi hành bản Quy chế này./.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.