Trở thành Hội viên của CFO Việt Nam?

Tầm nhìn

Trở thành Cộng đồng các Nhà Quản trị Tài Chính thực tiễn hàng đầu Việt Nam thông qua uy tín, chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng.

Xem thêm

Sứ mệnh

Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xem thêm

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm Cộng đồng (Stewardship),  Liêm chính (Integrity), Tôn trọng (Respect), Cố vấn Tin cậy (Trusted Business Advisor) & Kiến tạo Giá trị (Value Creator)

Xem thêm

Ban Lãnh đạo

Học viện Giám đốc Tài Chính Việt Nam (iCFO.vn) - Phá vỡ rào cản Địa lý!

Hội đồng Chuyên môn

Đối tác

Hội viên mới

Sự kiện

COVERVIDEO

CFO Việt Nam

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Vietnam), trực thuộc Hội các Nhà quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD), là tổ chức tập hợp các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính và các Nhà quản lý Tài chính doanh nghiệp cấp cao với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị tài chính nói riêng và quản trị doanh nghiệp nói chung của các doanh nghiệp Việt Nam.

15 năm CFO Việt Nam
Qua những con số

0

Thành viên chính thức & chưa chính thức

0

Khóa Đào tạo & Hội thảo

0

Diễn giả

0

Khách tham dự
Nâng cao năng lực Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế

Kiến thức