Kiểm soát chi phí để vượt qua khủng hoảng

Với chủ đề đang được các CFO đặc biệt quan tâm “Kiểm soát chi phí để vượt qua khủng hoảng”, Hai buổi sinh họat định kỳ tháng 6 của CLB CFO Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 12/06/2009 tại  thành phố Hồ Chí Minh và ngày 19/06/2009 tại Hà Nội.

Rất nhiều kinh nghiệm thực tế đã được các thành viên chia sẻ, đưa ra thảo luận sôi nổi và đa số các ý kiến đều thống nhất ở một số việc các nhà quản lý tài chính cấp cao cần đặc biệt quan tâm trong công tác kiểm soát chi phí như sau:

– Cần xây dựng Kế họach Ngân sách (Budget) chi tiết cho từng năm. Kế hoạch Ngân sách này nên được  cập nhật, điều chỉnh hàng quý cho phù hợp với tình hình thực tế (Rolling Forecast). Đây sẽ là căn cứ quan trọng để kiểm soát chi phí.

–  Nên xây dựng bộ Báo cáo quản trị của doanh nghiệp để giúp Ban điều hành doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh tổng thể, kịp thời về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hiệu quả của hoạt động kiểm soát chi phí.

–  Cần quán triệt trong Ban điều hành doanh nghiệp: Trách nhiệm kiểm soát chi phí phải được giao cụ thể đến lãnh đạo của từng bộ phận. CFO là người điều phối chung và chịu trách nhiệm cuối cùng trong hoạt động kiểm soát chi phí.

– Cần có chính sách thưởng nhằm khuyến khích các giải pháp giúp cắt giảm chi phí.

–  Xác định rõ: Kiểm soát để chi tiêu thông minh và hiệu quả chứ không đơn giản là cắt giảm chi phí.

– Tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí bằng cách tập trung vào việc tiết kiệm định mức sử dụng và giảm đơn gía của các nguồn lực đầu vào. Ví dụ:  Sắp xếp giảm lao động, giảm giờ làm, tăng năng suất, sử dụng lao động bán thời gian, giảm lương cơ bản và tăng lương năng suất…để giảm chi phí nhân công; Áp dụng giải pháp giảm giá bán tương ứng với giảm chi phí liên quan để giảm hàng tồn kho và cải thiện dòng tiền mặt; Giảm chi phí đi lại hội họp bằng cách tổ chức họp trực tuyến….

–  Xem xét các khả năng sử dụng dịch vụ thuê ngoài (Outsource) để tiết giảm chi phí đầu tư.

–  Cân nhắc các cơ hội tái cấu trúc, sáp nhập.

Ngoài ra, kết quả cuộc khảo sát gần đây của PwC Anh Quốc về Bộ phận quản lý tài chính của các công ty trong nhóm FTSE 200 cũng đã được thành viên Đinh Hồng Hạnh, Chủ nhiệm cao cấp Bộ phận Tư vấn của PwC Việt Nam tham gia chia sẻ với phát hiện chính là “Đơn giản hóa giúp cắt giảm chi phí” , bao gồm loại bỏ sự phức tạp trong mô hình tổ chức, tiêu chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản lý tài chính, và việc xây dựng các Trung tâm dịch vụ tài chính kế toán chung (Finance and Accounting Shared Services Centre).

Tại các buổi họp, Anh Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc CLB CFO Việt Nam cũng đã thông tin đến các thành viên về việc triển khai các chương trình chung cũng như hoạt động hợp tác quốc tế của CLB, đồng thời lĩnh hội các ý kiến đóng góp giúp cải thiện về Nội dung và Thiết kế của Bản tin hàng tháng của CFO Việt Nam