Doanh nghiệp phải công bố thông tin khi phát hành trái phiếu

 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo doanh nghiệp phải công bố thông tin trước đợt phát hành cũng như kết quả đợt phát hành đó, tối thiểu là 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.

 

Doanh nghiệp sẽ phải công bố thông tin khi phát hành trái phiếu.

Đây là nội dung triển khai theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo số 284/TB-BTC ngày 19-3-2019 của Bộ Tài chính.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ là đơn vị tiếp nhận thông tin công bố về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Nghị định này.

Theo đó, doanh nghiệp phải công bố thông tin trước đợt phát hành cũng như kết quả đợt phát hành đó, tối thiểu là 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.

Chậm nhất 5 ngày làm việc (đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là 10 ngày) kể từ ngày phát hành trái phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp phải thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và công bố thông tin trên HNX.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ cũng phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin thông tin bất thường, công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo các quy định tại Nghị định 163.