Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Do xu hướng mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, các nhà quản trị Việt Nam đứng trước thách thức phải trở thành nhà quản trị trong môi trường toàn cầu. Quản trị nguồn nhân lực quốc tế là quản trị trong bối cảnh kinh tế, pháp lý và văn hóa đa dạng.