Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 7/2018/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

Về dịch vụ chi trả an sinh xã hội, mục tiêu vào năm 2020 tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước mắt cần nghiên cứu và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng, kết hợp mở rộng, phát triển kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị liên quan như bệnh viện và BHXH Việt Nam, nhằm phục vụ cho việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác.