Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/03/2019)

 

Sẽ sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp là một trong những chính sách có hiệu lực trong hôm nay.

 

1. Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh:

– Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh;

– Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách thành viên công ty hợp danh, danh sách người đại diện theo ủy quyền;

– Mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Phụ lục II-17;…

2. 15 Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không

Quyết định 249/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Trong đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải bao gồm 15 thủ tục hành chính cấp trung ương bao gồm:

+ Thủ tục đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam: Số hồ sơ TTHC là B-BGT 285055-TT;

+ Thủ tục đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam: Số hồ sơ TTHC là B-BGT 285056-TT;

+ Thủ tục xóa đăng ký quốc tịch tàu bay : Số hồ sơ TTHC là B-BGT 285057-TT;

+ Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay: Số hồ sơ TTHC là B-BGT 285079-TT;

+ Thủ tục cấp mã số AEP: Số hồ sơ TTHC là B-BGT 285075-TT;

 

chính sách có hiệu lực hôm nay
Những chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/03/2019). 

3. Thay đổi điều kiện tàu bay được đăng ký tạm thời quốc tịch Việt Nam

Nghị định 07/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Tàu bay được đăng ký tạm thời mang quốc tịch Việt Nam nếu tàu bay đó đang trong giai đoạn được chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện:

– Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu bay; quyền chiếm hữu tàu bay đối với trường hợp thuê – mua hoặc thuê tàu bay;

– Đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Mức sinh hoạt phí của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 650 đô-la/người/tháng

Nghị định 08/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Theo đó, các chế độ dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bao gồm:

– Chế độ sinh hoạt phí: Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 650 đô-la Mỹ/người/tháng.     Mức phí này sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

– Chế độ phụ cấp: Đại sứ, Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài kiêm nhiệm từ một đến hai nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng mức 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

 

 

luatvietnam.vn