Theo hướng dẫn của cơ quan Thuế, với những công ty mới thành lập, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và hóa đơn.

Cụ thể, về lệ phí môn bài, theo quy định, công ty kê khai và nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ.

Về thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý.

Về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế ghu nhập cá nhân thì không phải khai thuế theo quy định. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán thuế ghu nhập cá nhân và quyết toán thuế ghu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Về hóa đơn, trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ từ khi thành lập chưa đăng kí đặt in hoặc tự in hóa đơn, chưa lập thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan Thuế thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.