Ảnh minh họa - nguồn: internet.
 

Theo đó, Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ về hoạt động dự trữ quốc gia áp dụng cho các đơn vị trên để hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia. 

Ngoài các chứng từ kế toán ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư này hướng dẫn bổ sung 12 chứng từ kế toán áp dụng cho các Bộ, các đơn vị dự trữ Nhà nước.

Thông tư 108 cũng hướng dẫn bổ sung 8 sổ kế toán chi tiết áp dụng cho các Bộ, các đơn vị dự trữ Nhà nước.  

Các đơn vị kế toán cơ sở thuộc hệ thống dự trữ nhà nước phải lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho hoạt động tài chính nội ngành của đơn vị theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC. Ngoài ra, đơn vị phải lập báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ dự trữ quốc gia theo quy định tại thông tư này. 

Đơn vị kế toán cấp trên thuộc hệ thống Dự trữ nhà nước phải lập báo cáo tài chính tổng hợp cho số liệu hoạt động tài chính nội ngành theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 

Ngoài các báo cáo quy định trên đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước còn phải lập các báo cáo khác cho hoạt động tài chính nội ngành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hoạt động dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định, để đảm bảo thời gian tổng hợp số liệu cho lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

(PV)

Chương trình Đào tạo kinh nghiệm thực tiễn

Lập Kế Hoạch Ngân sách bằng Excel

Kinh nghiệm xem xét Hợp đồng và xử lí các vấn đề Tranh chấp

Các vấn đề Cốt lõi về Pháp lí Doanh nghiệp và Kinh doanh

Quản trị hiệu quả hoạt động theo BSC & KPI

Kỹ năng "Hunter" dành cho các thợ săn thiện chiến theo phương pháp Competence Base Interview (CBI)

Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chiến lược Tài chính Doanh nghiệp